แนะนำเสนอซื้อหนังสือ (Book Recommendation)

ขั้นตอนการเสนอซื้อหนังสือ:

 1. หอสมุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอซื้อหนังสือเฉพาะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร
  ของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณี
  ที่รายละเอียดของผู้เสนอซื้อและรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน
  The Library Reserves the right to instructor, students and staffs of Mahidol University only.
 2. ตรวจสอบชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุดว่ามีในฐานข้อมูลหรือไม่
  Please check the library catalog first ตรวจสอบชื่อหนังสือ…
 3. กรอกรายละเอียดของหนังสือและรายละเอียดของผู้เสนอสั่งซื้อ
  Please complete the form below แบบฟอร์มแนะนำสั่งซื้อหนังสือ (Form)
 4. ติดตามผลการเสนอซื้อหนังสือ
  Pursueing the result of book recommended. ผลการสั่งซื้อ (Result)