ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
322 CLAMP South Side Clamp 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา
509 Colorectal Tumors: Atlas of Large Section Histopathology Tibor Tot 2005 search.ebscohost.com
701 Proceedings of 2005 ISES World Solar Congress Goswami, D.Y. 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา
775 Determining the Economic Value of Water Concepts and Methods Robert A. Young 2005 ส่งห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์พิจารณา
14 The Complete Book of Core Training Kurt, Brett, & Mike Brungardt 2006 CHK SHELVES
88 Clinical Neuropathology: Text and Color Atlas Catherine, M.D. Haberland 2006 CHK SHELVES
260 Clinical Radiology Made Ridiculously Simple Hugue Ouellette 2006 ไม่ผ่านการพิจารณา
274 The Treasury of Quotes Jim Rohn 2006 ไม่ผ่านการพิจารณา
314 Haircutting and Styling Milady 2006 ไม่ผ่านการพิจารณา
357 Exercise Biochemistry Vassilis Mougios 2006 CHK SHELVES
450 The Kawa Model: Culturally Relevant Occupational Therapy Michael Iwama; Charles Christiansen; M. Carolyn Baum 2006 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด
474 Insects: Their Natural History and Diversity Stephen Marshall 2006 CHK SHELVES
522 Deep Excavation: Theory and Practice Chang-Yu Ou 2006 CHK SHELVES
555 Occupancy Estimation and Modeling: Inferring Patterns and Dynamics of Species Occurrence Darryl I. MacKenzie 2006 Download Fulltext
702 Nurturing child and adolescent spirituality : perspectives from the world's religious traditions Karen-Marie Yust 2006 ไม่ผ่านการพิจารณา
918 หญ้าอาหารสัตว์และหญ้าพื้นเมืองในประเทศไทย ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี 2006 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
922 การสำรวจดิน ศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2006 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
42 Get Talking Chinese DK Publishing 2007 CHK SHELVES
43 Tuttle Learning Chinese Characters Alison Matthews 2007 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
50 เวียงร้อยดาว บินละเว 2007 out of stock
57 ลิ้นชักภาพเก่า เอนก นาวิกมูล 2007 out of stock
73 Wu Zhao: China's Only Female Emperor N. Harry Rothschild 2007 CHK SHELVES
74 The collection of men's hairstyles Semenova L V 2007 out of stock
94 The Deep: The Extraordinary Creatures of the Abyss Claire Nouvian 2007 CHK SHELVES
159 Transcranial Magnetic Stimulation in Clinical Psychiatry Mark S. George, Robert H. Belmaker 2007 CHK SHELVES
170 The Ultimate Basic Training Guidebook Michael Volkin 2007 CHK SHELVES
195 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 30 -100 ภัทราพร สังข์พวงทอง 2007 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
269 Go for No! Yes is the Destination, No is How You Get There Richard Fenton,Andrea Waltz 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา
294 Sea Monsters: Prehistoric Creatures of the Deep Michael Everhart 2007 CHK SHELVES
337 The Lady in the Painting Claudia Ross 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา