ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
342 ทาสกุหลาบ Zita Law 2007 CHK SHELVES
343 Female Serial Killers: How and Why Women Become Monsters Vronsky, Peter 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา
433 Tumors of the Pancreas Ralph H. Hruban 2007 CHK SHELVES
449 Cardiovascular Physiology Mosby Physiology Monograph Series Matthew N. Levy 2007 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด
587 Tumors of the Adrenal Glands and Extraadrenal Paraganglia Ernest E. Lack 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา
942 It’s Not What You Sign, It’s How You Sign It: Politeness in American Sign Language Jack Hoza 2007 CHK SHELVES
993 พื้นฐาน + ประยุกต์ใช้ Excel + Access ในงานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชี นภาพร เลี่ยนเครือ 2007 หอสมุดศิริราชพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
19 Yokai Attack!: The Japanese Monster Survival Guide Hiroko Yoda 2008 CHK SHELVES
35 Neural Stem Cells Weiner, Leslie P. (Ed.) 2008 Download Fulltext
41 Guerrilla Multilevel Marketing: Jay Levinson et al 2008 CHK SHELVES
49 Journal of Power Sourcrs วารสาร 2008 e-Journals
51 How You Can Profit from Credit Cards Curtis E. Arnold 2008 CHK SHELVES
67 Building the Gymnastic Body: The Science of Gymnastics Strength Training Christopher Sommer 2008 out of stock
72 The Complete Guide to Navy Seal Fitness Stewart Smith USN 2008 CHK SHELVES
87 นางพญามือเปื้อนเลือด รศ.ดร.บรรพต กำเนิดศิริ 2008 out of stock
125 Muscle Boys: Gay Gym Culture Erick Alvarez 2008 CHK SHELVES
158 Oxford Handbook of Transcranial Stimulation (Oxford Handbooks) Eric Wassermann, Charles Epstein, Ulf Ziemann 2008 CHK SHELVES
171 Leather Boys G A Hauser, Stephanie Vaughan 2008 CHK SHELVES
182 Integrated Chinese 1. Level 1, Part 1 / 2.Level 1, Part 2 Yuehua Liu 2008 CHK SHELVES
259 Disease: The Extraordinary Stories Behind History's Deadliest Killers Mary Dobson 2008 ไม่ผ่านการพิจารณา
332 Changing Relationships Malcolm Brynin (Editor), John Ermisch (Editor) 2008 ไม่ผ่านการพิจารณา
567 Linking Architecture and Education: Sustainable Design of Learning Environments Anne Taylor 2008 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
588 Tumors of the Salivary Glands Gary L. Ellis 2008 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
734 Phenotypic and Genotypic Diagnosis of Malignancies Muin S A Tuffaha 2008 Download Fulltext
852 WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissue The International Agency for Research on Cancer 2008 CHK SHELVES
894 the last lecture Randy Pausch, Jeffrey Zaslow 2008 CHK SHELVES
917 เทคนิคเนื้อเยื่อพืช รศ.ดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี 2008 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
919 พจนานุกรมปฐพีวิทยา คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมปฐพีวิทยา 2008 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
26 Atlas of Clinical Neurology Roger N. Rosenberg 2009 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
33 Dermatopathology: The Basics Smoller, Bruce R. 2009 Download Fulltext