ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
39 Ultrastructural Pathology: The Comparative Cellular Basis of Disease Norman F. Cheville 2009 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
47 The Development and Structure of Conscience Willem Koops (Editor), Daniel Brugman (Editor), Tamara J. Ferguson (Editor), Andries F. Sanders (Editor) 2009 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
48 International Journal of Hydrogen Energy วารสาร 2009 e-Journals
70 Supertraining Yuri Verkhoshansky 2009 out of stock
81 What is a p-value anyway? 34 Stories to Help You Actually Understand Statistics Andrew J. Vickers 2009 CHK SHELVES
99 The Element: How Finding Your Passion Changes Everything Ken Robinson 2009 CHK SHELVES
127 The Naked Man: A Study of the Male Body Desmond Morris 2009 out of stock
128 Queen, Empress, Concubine: Fifty Women Rulers from the Queen of Sheeba to Catherine The Great Claudia Gold 2009 out of stock
160 Brain Stimulation Therapies for the Clinician Edmund S. Higgins 2009 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
192 Prehistoric Life: The Definitive Visual History of Life on Earth DK Publishing 2009 CHK SHELVES
218 Wicked Plants: The Weed That Killed Lincoln's Mother and Other Botanical Atrocities Amy Stewart 2009 CHK SHELVES
235 e-book on Experimental Stress Analysis Prof. K. Ramesh 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
239 The Manga Guide to Electricity Kazuhiro Fujitaki 2009 CHK SHELVES
241 The Manga Guide to Calculus Hiroyuki Kojima 2009 CHK SHELVES
248 Developmental Neurobiology Greg Lemke 2009 CHK SHELVES
267 Battle Royale Koushun Takami 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
271 The Next Evolution of Marketing Bob Gilbreath 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
272 The 45 Second Presentation that Will Change Your Life Don Failla 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
291 The Bizarre and Incredible World of Plants Wolfgang Stuppy 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
293 Super Vision: A New View of Nature Ivan Amato 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
376 Campbell's Physiology Notes John Campbell 2009 สนพ.แจ้งหนังสือ out of stock
386 ขงจื่อ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน ชุนหลี่ 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
400 เก่งจีน 30 ชม. เมชฌ สอดส่องกฤษ 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
401 Chondroitin Sulfate: Structure, Uses and Health Implications Vitor H. Pomin. et al. 2009 CHK SHELVES
411 Hybrid Church in the City: Third Space Thinking Christopher Baker 2009 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
413 Communicating in the Third Space Karin Ikas, Gerhard Wagner 2009 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
423 Benign and Reactive Conditions of Lymph Node and Spleen Dennis P. O'Malley et al. 2009 CHK SHELVES
424 Non-Neoplastic Disorders of Bone Marrow Kathryn Foucar et al. 2009 CHK SHELVES
431 Congenital Heart Defects, Simplified Linda Wilson (Editor) 2009 CHK SHELVES
451 PTEXAM: The Complete Study Guide Scott M. Giles 2009 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด